Trova i figure qe i è precise

Varda se ta g'heet memoria e trova i figure qe i è precise intra de lor. 

In quant temp riesset a trovar tœte i cobie de animai? Circa de completar el jœg in duu minuts. Men temp qe ta ge metet, plussee memoria e stratejia qe ta g'heet.

Sqiça "start" e jœga !